Projekty

Projekty badawcze

2020 -2021 N41/DBS/000448 Wartości i preferencje dotyczące spożycia tłuszczów- przegląd systematyczny Kierownik: mgr Paulina Głodo

2019 - 2020 K/ZDS/007885 Kinetyka wydalania metabolitu wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych w zależności od polimorfizmu mutacji w CYP1A1 oraz CYP1B1 Kierownik: Dr Joanna Zając

2018 K/ZDS/007885 Kinetyka wydalania metabolitu wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych w zależności od polimorfizmu mutacji w CYP1A1 oraz CYP1B1 Kierownik: Dr Joanna Zając

2018 - 2019 S/FS0/0318 Systematic insight into efficacy of probiotics in bariatric and psychiatric patients Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała

2018-2021 K/PBO/000564 Charakterystyka, jakość metodologiczna i ryzyko błędu systematycznego w badaniach opublikowanych jako przeglądy systematyczne/metaanalizy w zakresie interwencji żywieniowych w prewencji nowotworów - metodologiczny przegląd systematyczny Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała

2017 - 2018 S/FS0/0268 Systematic Insight into Obesity Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała

2017 K/ZDS/007770 Ocena różnych formatów przekazania informacji o efektach zdrowotnych interwencji w oparciu o przeglądy systematyczne Cochrane- badanie jakościowe Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała

2017 K/ZDS/006880 Działalność Ośrodka Przeglądów Systematycznych - Polskiej Filii Cochrane Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała

2017 K/ZDS/007164 Wpływ stosowanej diety na wynik badania perfuzji mięśnia sercowego u pacjentek z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca Kierownik: Dr Wojciech Szot

2017 – 2018 K/ZDS/007163 Monitorowanie wydolności fizycznej sposobu żywienia oraz  zmienności składowych masy ciała triathlonistów w procesie przygotowań do zawodów, w dwóch kolejnych sezonach startowych, wraz z uwzględnieniem osiągnięć i wyników sportowych Kierownik: Dr Agnieszka Ostachowska-Gąsior

2016 K/ZDS/006101 Leki przeciwpłytkowe i antykoagulanty we wtórnej prewencji udaru mózgu i innych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała

2016 K/ZDS/007162 Przegląd systematyczny: leki przeciwpłytkowe i antykoagulanty w pierwotnej prewencji zakrzepicy u osób z przeciwciałami antyfosfolipidowymi Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała

2016 – 2017 K/ZDS/006110 Porównanie stężenia 1-hydroksypirenu - biomarkera ekspozycji na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - w grupie pracowników koksowni i w populacji nienarażonej Kierownik: Dr Joanna Zając

 

     PROJEKTY ARCHIWALNE:

2015 – 2017 K/ZDS/005738 Ocena różnych formatów przekazania informacji o efektach zdrowotnych interwencji w oparciu o przeglądy systematyczne Cochrane- badanie jakościowe Kierownik: Mgr inż. Teresa Krzeszowska-Rosiek

2014-2016  K/ZDS/005738 Ocena sposobu żywienia osób ubogich, korzystających ze świadczeń Opieki Społecznej. Kierownik Mgr Teresa Krzeszowska-Rosiek

2014 K/ZDS/004516 Ocena relacji między dietetycznym wskaźnikiem antyoksydacyjnym a wskaźnikami obrony antyoksydacyjnej w krwi mężczyzn   pracujących fizycznie i umysłowo Kierownik : Prof. Emilia Kolarzyk

2014. K/ZDS/004525 Sposób żywienia i stan odżywienia osób w wieku podeszłym z terenu Krakowa Kierownik : Dr Agata  Skop –Lewandowska

2014: K/ZDS/004524 Genetyczne uwarunkowania podatności na kancerogenne działanie benzo[a]pirenu  (mutacje w geneach CYP1B1 oraz GSTT1) Kierownik: Mgr Joanna Zając

2012-2013 K/ZDS/002909 Walidacja pod względem powtarzalności kwestionariusza częstości spożycia produktów i potraw z uwzględnieniem produktów mogących zawierać dioksyny i związki pokrewne.  Kierownik: Mgr Joanna Zając

2011-2013 K/ZDS/002444 Wprowadzenie diety bogatej w  wapń u osób z chorobami układu krążenia leczonych statynami. Kierownik: Dr Agnieszka Ostachowska- Gąsior

2011-2013 K/ZDS/002445  Ocena wpływu suplementacji diety na wielkość podaży witamin i związków mineralnych,  z zastosowaniem programu komputerowego tworzonego w Zakładzie Higieny i Ekologii UJCM.  Kierownik : Prof. Emilia Kolarzyk

2011 - 2012 K/ZDS/002443 Celowość scyntygrafii całego ciała u chorych bez- lub niskoobjawowych, z rozpoznanym rakiem prostaty – próba ustalenia kryteriów diagnostycznych w ocenie zaawansowania choroby. Kierownik: Dr Wojciech Szot

2008 - 2011 K/ZDS/000676 Zespół X u kobiet pomenopauzalnych – określenie wpływu diety i treningu fizycznego na zaburzenia mikrokrążenia, oceniane metodą scyntygrafii perfuzyjnej." . Kierownik: Dr Wojciech Szot

2008-2010 K/ZDS/000675 Prewencja chorób wynikających z niewłaściwego sposobu żywienia oraz zachowań niesprzyjających zdrowiu wśród dzieci przedszkolnych w Krakowie Kierownik : Prof. Emilia Kolarzyk

2005-2007 -501/P/219/L Sprawność  wentylacyjna układu oddechowego i  wydolność antyoksydacyjna osób  predysponowanych   do rozwoju chorób narządu głosu wskutek wykonywanego zawodu, z uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu.  Kierownik : Prof. Emilia Kolarzyk

2005-2006r. Wł/NKL/163/L – Sposób żywienia i stan odżywienia osób w wieku powyżej 40 roku życia z rozpoznanymi schorzeniami układu krążenia. Kierownik: Dr Agata  Skop –Lewandowska).

2005-2006r.-  Wł/NKL/171/L -Bilans zdrowia – ocena stanu zdrowia dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach Krakowa.  Kierownik: dr Agnieszka  Szpanowska-Wohn

2005-2006,  501/P/219/L.  Sprawność  wentylacyjna układu oddechowego i  wydolność antyoksydacyjna osób  predysponowanych   do chorób narządu głosu wskutek wykonywanego zawodu. Kierownik : dr hab. Emilia Kolarzyk

2005-2006-CR. Badania Celowe Prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Wydolność  mechanizmów  antyoksydacyjnych  w zależności od stężenia witaminy c w surowicy chorych hemodializowanych -wspólnie z Kliniką Nefrologii CMUJ. Kierownik : dr hab. Emilia Kolarzyk,

2004-CR-113. Badania Celowe Prorektora UJ ds. Collegium Medicum. E-NUTRI-HEALTH - promocja zagadnień żywieniowych  z wykorzystaniem portalu internetowego –wspólnie z Zakładem Żywienia Człowieka WOZ CMUJ. Kierownik : dr hab. Emilia Kolarzyk

2003-2005r. WŁ/214/P/L Wpływ poziomu aktywności fizycznej na wydolność układu antyoksydacyjnego dzieci o zróżnicowanych wskaźnikach antropometrycznych z uwzględnieniem zawartości antyoksydantów w całodziennych racjach pokarmowych – Kierownik: Dr Agnieszka Ostachowska- Gąsior

2003-2004r.- Wł/152/PKL/L – Wybrane zanieczyszczenia powietrza a sprawność wentylacyjna układu oddechowego. Kierownik: dr Jadwiga Helbin

2001-2003r. – Wł/110/PKL/L.- Badania sposobu odżywiania się kobiet w okresie ciąży oraz ocena wpływu wdrożenia edukacji żywieniowej na przebieg ciąży i stan zdrowia noworodka. Kierownik:Dr Agnieszka Ostachowska- Gąsior)

2001-2002r – Wł/109/PKL/L-  Badanie stanu odżywienia i sposobu żywienia uczniów niepełnosprawnych i zdrowych z krakowskich szkół integracyjnych Kierownik: dr Agnieszka  Szpanowska-Wohn

2002-2005 WŁ/230/P/L " Optymalizacja diety dzieci w wieku wczesno-pokwitaniowym w aspekcie pokrycia zwiększonego wydatku energetycznego związanego z różnym stopniem  obciążenia wysiłkiem fizycznym." Kierownik Dr Wojciech  Szot

2001-2002r.- Wł/127/PKL/L – Hemoglobina glikozylowana a indukcja syntezy hemoglobiny płodowej w środowisku o przekroczonych normatywach higienicznych. ( dr J. Helbin)

2001- 2003r, 501/PKL/135/L. Ocena zmienności nerwowej regulacji oddychania oraz sprawności wentylacyjnej w przebiegu ciąży.   Kierownik : dr hab. Emilia Kolarzyk

2001-2002-CR.  Badania Celowe Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.  Kliniczne i metaboliczne efekty uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem stanu odżywienia pacjentów leczonych w Klinice Toksykologii CMUJ –wspólnie z Kliniką Toksykologii CMUJ.

2000r.- 501/PKL/128/L – Wpływ ekspozycji na tlenki azotu i ozonu na stężenie we włosach pierwiastków związanych z utrzymaniem równowagi oksydacyjnej. Kierownik: dr Jadwiga Helbin

1999 –2000r, 501/PKL/106/ L.  Monitorowanie wskaźników wzorca oddechowego, ciśnienia okluzji i oporu dróg oddechowych w celu modyfikacji postępowania terapeutycznego w okresie odstawienia alkoholu, leków i narkotyków u pacjentów uzależnionych. Kierownik : dr hab. Emilia Kolarzyk

1999r- Wł/84/PKL/L – Aktywność enzymów antyoksydacyjnych u pracowników narażonych na tlenki azotu i ozon Kierownik: dr Jadwiga Helbin

Współpraca


Kontakt

ul. Kopernika 7
31-034 Kraków
tel: 12 422-37-20

      12 422-09-30

higiena@cm-uj.krakow.pl